Een intrestvoet op periodieke basis omzetten in een intrestvoet op jaarbasis

%