Een intrestvoet op jaarbasis omzetten in een intrestvoet op periodieke basis

%