Dossier

Schuldsaldoverzekering

07 februari 2019
Schuldsaldoverzekering

07 februari 2019

Een schuldsaldoverzekering is interessant voor de kredietgever bij wie u een hypotheeklening hebt lopen, maar kan ook voor u heel nuttig zijn. De zoektocht naar een goed contract is echter verre van gemakkelijk: enerzijds omdat u met zoveel criteria rekening moet houden, anderzijds omdat er zoveel verschillende premieformules bestaan.

De meeste kredietgevers die een hypotheeklening toestaan, eisen dat u ook een schuldsaldoverzekering sluit. Denk goed na alvorens u ingaat op het voorstel om de verzekering te sluiten bij de maatschappij die zij aanbevelen. Hap zelfs niet blindelings toe als zij u een korting toekennen op de intrestvoet van uw lening.

Het nut van een schuldsaldoverzekering

Voor de kredietgever vormt ze een cruciale waarborg: als u zou overlijden nog voor de lening is afbetaald, krijgt hij het geleende kapitaal meteen deels of helemaal terugbetaald van de verzekeraar. Ook voor uw partner of uw erfgenamen is die dekking belangrijk: bij uw vroegtijdige overlijden zullen zij van een zware financiële zorg verlost zijn. Bovendien kunt u met de premies vaak belastingvoordeel genieten.

Hoe wordt de premie bepaald?

De premie voor een schuldsaldoverzekering is maatwerk.

Hij hangt uiteraard af van uw hypotheeklening.
Hoe hoger het kapitaal dat u laat verzekeren, hoe hoger de premie. De premie stijgt wel niet altijd en niet overal evenredig met het kapitaal.
Hoe hoger de intrestvoet en/of hoe langer de looptijd van de hypotheeklening, hoe hoger de premie bij eenzelfde verzekerd kapitaal.

Daarnaast hangt de premie af van uw overlijdensrisico. Dat kan op zijn beurt worden beïnvloed door uw leeftijd bij de ondertekening van het contract (hoe ouder u bent, hoe hoger de premie), het feit of u rookt of niet, uw gezondheidstoestand en het al dan niet beoefenen van sporten die als gevaarlijk worden beschouwd. Voor nieuwe individuele contracten die sinds 21/12/2012 zijn gesloten, mag er geen verschil in premie meer zijn tussen mannen en vrouwen. Voor oudere contracten betalen mannen vaak méér dan vrouwen met hetzelfde profiel.

De premie spreiden in de tijd of niet?

Ofwel betaalt u in één keer een grote premie, ofwel spreidt u de betaling in de tijd.
In het tweede geval betaalt u meestal jaar na jaar een constante premie over maximaal twee derde van de looptijd van de hypotheeklening, bv. gedurende 13 jaar voor een lening over 20 jaar. Steeds meer verzekeraars bieden ook een korte duur van bv. twee of drie jaar aan.
Nog een mogelijkheid is dat de premie elk jaar verandert en u betaalt zolang de hypotheeklening loopt. De verzekeraar bepaalt dan voor elk jaar hoeveel risico hij loopt dat hij verzekerde kapitaal zal moeten uitkeren, en legt jaar na jaar een nieuwe "risicopremie" vast. Doorgaans stijgt het bedrag de eerste jaren lichtjes en begint het iets voorbij halverwege de leenduur te zakken.

Gegarandeerde premie of niet?

Soms zijn er binnen elke formule nog twee opties.

Nu eens is het premiebedrag contractueel gegarandeerd en bent u zeker dat niet zal worden geraakt aan de aanvankelijke premie of aan het verzekerde kapitaal.

Dan weer is de premie niet gegarandeerd en kan de verzekeraar zijn tarieven wijzigen als hij dat nodig acht, vaak na de eerste periode van drie jaar van de schuldsaldoverzekering, bv. op basis van de evolutie van de sterftecijfers. Almaar meer maatschappijen bieden alleen nog de tweede optie aan.

Kiezen in de praktijk

Uiteindelijk is het maar de vraag of u echt wel kunt kiezen.

Ten eerste bieden niet alle verzekeraars alle premieformules aan.

Ten tweede duwt de kredietgever bij wie u uw hypotheeklening sluit, u voor de schuldsaldoverzekering vaak in de armen van een specifieke (bevriende) verzekeraar door u dan een korting op de intrestvoet van uw hypotheeklening te beloven. Veel consumenten beseffen niet dat ze ondanks die korting soms elders beter af zijn. Men moet immers het totaalplaatje berekenen. Wij beschikken daarvoor over een rekenmodule ("Hypotheeklening plus nevenproducten: berekening van het totaalplaatje").  Die berekening kan vooral voor 30-plussers interessant zijn. Soms betalen zij immers zoveel voor de "opgelegde" schuldsaldoverzekering dat de besparing die ze dankzij de korting over de volledige duur van de lening doen, in het niet valt. Soms is het dus voordeliger om zich neer te leggen bij een iets duurdere lening bij zijn kredietgever en ondertussen elders een veel goedkopere schuldsaldoverzekering te sluiten.

Verder loont het de moeite om na te gaan of u er belang bij hebt om de premies van de schuldsaldoverzekering in uw jaarlijkse belastingaangifte op te nemen, want soms kunt u er belastingvoordeel mee genieten.

Als u daarenboven weet dat de prijsverschillen tussen de maatschappijen soms erg groot zijn, mag duidelijk zijn dat het niet vanzelfsprekend is om een goed contract te kiezen. In ons tijdschrift Budget & Recht helpen wij u daarbij.

Een reddingsboei voor minder gezonde mensen

Als u aan een chronische ziekte lijdt, zoals astma of diabetes, of minder gezond bent en een schuldsaldoverzekering aanvraagt, is het mogelijk dat de verzekeraar u een bijpremie aanrekent of u zelfs weigert. 
Als de bijpremie die u daardoor aangerekend krijgt meer dan 75 % bedraagt van de basispremie of als u wordt geweigerd, kunt u het Opvolgingsbureau vragen om na te gaan of die beslissing gerechtvaardigd is. Als het antwoord “neen” is, zal het bureau een betere premie voorstellen. Alleen is de betrokken verzekeraar niet verplicht om daar op in te gaan.
Komt de bijpremie neer op meer dan 125 % van de basispremie, dan kunt u op grond van een solidariteitsmechanisme van een deel ervan worden vrijgesteld. De verzekeraar mag zich in dat geval namelijk wenden tot de Compensatiekas en die zal al wat boven die 125 % uitsteekt, in uw plaats betalen. De bijstand kan wel maximaal 800 % bedragen van de basispremie.