Dossier

Als je een fout merkt in het aanslagbiljet

03 oktober 2022
Fout in het aanslagbiljet

Wanneer je een fout opmerkt in je aanslagbiljet, kun je je daartegen verzetten. Stel je betwisting vooral niet lang uit.

Wanneer je je aanslagbiljet met de afrekening van je personenbelasting ontvangt en je een fout meent te zien, kun je een bezwaarschrift indienen. Snel zijn is de boodschap.

Wanneer de bezwaartermijn al blijkt te zijn verstreken, is er in een aantal heel specifieke gevallen echter nog een andere mogelijkheid om verzet aan te tekenen, nl. met een verzoek tot ambtshalve ontheffing.

Bezwaarschrift

Je kunt een bezwaarschrift indienen om het bedrag van de belasting dat de fiscus op jouw naam heeft gevestigd, te laten wijzigen, bv. omdat er in de aanslag geen rekening werd gehouden met het feit dat je kind een handicap heeft of omdat je zelf een fout hebt gemaakt in je aangifte. 

Doe dat met een aangetekende brief aan de adviseur-generaal of doe het online via MyMinfin.

Dat moet gebeuren binnen zes maanden vanaf de derde werkdag na de verzendingsdatum vermeld op de keerzijde van de eerste bladzijde uw aanslagbiljet. Als je je aanslagbiljet elektronisch hebt ontvangen, begint de termijn van zes maanden te lopen vanaf de dag waarop het document ter beschikking werd gesteld.

Je moet de precieze gronden van je bezwaar gedetailleerd beschrijven. Je kunt gebruikmaken van ons modeldocument.

Je bezwaar wordt vervolgens in behandeling genomen en de controle-, aanslag- en verjaringstermijn wordt verlengd. De adviseur-generaal laat je bezwaar onderzoeken door een inspecteur. Die kan jou verzoeken om bijkomende documenten of informatie te bezorgen om je bezwaar te staven. Hij kan ook derden raadplegen, bijvoorbeeld je werkgever of zelfs je financiële instelling.

Verzoek tot ambtshalve ontheffing

Wanneer de bezwaartermijn verstreken is, is het toch nog mogelijk om een wijziging aan te vragen via een zogenaamd verzoek tot ambtshalve ontheffing. Die procedure is evenwel alleen mogelijk in enkele welomschreven gevallen:
  • een louter materiële fout;
  • een fout waardoor een dubbele aanslag is ontstaan;
  • nieuwe feiten of elementen die aan het licht zijn gekomen;
  • als de aanslag geen rekening houdt met bepaalde factoren (een persoon ten laste of een handicap, de bedrijfsvoorheffing die werd ingehouden of de voorafbetalingen die je hebt gedaan, het belastingkrediet voor kinderen ten laste of voor bescheiden inkomens waar je recht op hebt, of een belastingvermindering waarvoor je in aanmerking komt).

Je hebt vijf jaar de tijd om het verzoek in te dienen. 

Het volstaat dat je je verzoek staaft en per aangetekende brief stuurt naar de administratie van de directe belastingen, binnen vijf jaar te rekenen vanaf:

  • 1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd voor de eerste drie gevallen;
  • 1 januari van het aanslagjaar waartoe de belasting behoort in het andere geval. 

De beslissing over je vraag tot ambtshalve ontheffing wordt genomen door de adviseur-generaal of door een door hem gedelegeerde ambtenaar.