Dossier

Fout in het aanslagbiljet

13 november 2015
Fout in het aanslagbiljet

Wanneer u fouten opmerkt in uw aanslagbiljet, kunt u zich er nog tegen verzetten.

Wanneer u uw aanslagbiljet met de afrekening van uw personenbelasting ontvangt en u een fout meent te zien, kunt u een bezwaarschrift indienen.
Wanneer de bezwaartermijn verlopen is, is er in welbepaalde gevallen nog een mogelijkheid om verzet aan te tekenen, nl. met een verzoek tot ambtshalve ontheffing.

Bezwaarschrift

U kunt een bezwaarschrift indienen om het bedrag van de belasting dat de fiscus op uw naam heeft gevestigd, te laten wijzigen, bv. omdat er in uw aanslag geen rekening werd gehouden met het feit dat uw kind een handicap heeft of omdat u in uw aangifte zelf een fout hebt begaan. 
Daarvoor richt u een aangetekende brief aan de gewestelijke directeur der belastingen. Dat moet gebeuren binnen zes maanden vanaf de derde werkdag na de verzendingsdatum vermeld op de keerzijde van de eerste bladzijde uw aanslagbiljet. U moet de precieze gronden van uw bezwaar gedetailleerd beschrijven.
Uw bezwaar wordt vervolgens in behandeling genomen en de controle-, aanslag- en verjaringstermijn wordt verlengd. De directeur der belastingen laat uw bezwaarschrift onderzoeken door een inspecteur, die u kan verzoeken om bijkomende documenten of informatie te bezorgen om uw bezwaren te staven. Hij kan ook derden raadplegen, bijvoorbeeld uw werkgever of zelfs uw financiële instelling.

Verzoek tot ambtshalve ontheffing

Wanneer de bezwaartermijn verstreken is, is het toch nog mogelijk om een wijziging aan te vragen via een zogenaamd verzoek tot ambtshalve ontheffing. Die procedure is evenwel alleen mogelijk in enkele welomschreven gevallen:
  • een louter materiële fout;
  • een fout waardoor een dubbele aanslag is ontstaan;
  • nieuwe feiten of elementen die aan het licht zijn gekomen;
  • als de aanslag geen rekening houdt met bepaalde factoren (een persoon ten laste of een handicap, de bedrijfsvoorheffing die werd ingehouden of de voorafbetalingen die u hebt gedaan, het belastingkrediet voor kinderen ten laste of voor bescheiden inkomens waar u recht op hebt, of een belastingvermindering waarvoor u in aanmerking komt).
U hebt 5 jaar de tijd om het verzoek in te dienen. 
Het volstaat dat u uw verzoek staaft en per aangetekende brief naar de administratie van de directe belastingen stuurt binnen vijf jaar te rekenen vanaf:
  • 1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd voor de eerste drie gevallen;
  • 1 januari van het aanslagjaar waartoe de belasting behoort in het andere geval. 
De beslissing over uw vraag tot ambtshalve ontheffing wordt genomen door de gewestelijke directeur of door een door hem gedelegeerde ambtenaar.