Dossier

De belasting op uw beleggingen in 2016

14 januari 2016
De belasting op uw belegging

14 januari 2016

Vanaf dit jaar verandert een en ander aan de belasting op beleggingsinkomsten. Een roerende voorheffing van 27 % is nu de algemene regel en er wordt een speculatietaks ingevoerd.

De nieuwe regels voor de belasting op beleggingsinkomsten (de fiscus deelt die in bij de “roerende inkomsten”) in een notendop: 
 • 27 % roerende voorheffing is de algemene regel, en als die eenmaal werd ingehouden, is aangifte in 2017 niet meer verplicht. 
 • Er werd een nieuwe belasting ingevoerd van 33 % op meerwaarden die snel werden gemaakt, de zogenoemde speculatietaks.
 • Voortaan is er tussen veel meer landen dan alleen binnen de EU een gedetailleerde uitwisseling van financiële gegevens.
 • Er wordt een nieuwe regularisatiemogelijkheid gecreëerd.

27 % roerende voorheffing

De roerende voorheffing (R.V.) bedraagt voor zowat alle roerende inkomsten 27 %, meer bepaald voor:

 • bijna alle intresten en dividenden (de uitzonderingen vindt u hierna);
 • de winst op een spaarverzekering van minder dan 8 jaar;
 • het belastbaar gedeelte van de meerwaarde op kapitaliserende deelbewijzen van een fonds dat méér dan 25 % van zijn portefeuille belegt in obligaties of andere producten die intresten opbrengen.

Uitzonderlijk geldt een lager tarief

zijn een paar uitzonderingen op de regel van 27 % R.V. 

Er wordt slechts 15 % R.V. ingehouden op de intresten van: 

 • een gewone (“gereglementeerde”) spaarrekening waarmee u uitkomt boven het vrijgestelde bedrag van € 1 880 (dat bedrag wordt niet meer geïndexeerd tot eind 2017); 
 • de "Leterme"-staatsbon uitgegeven in december 2011. 

Er bestaat een tarief van 20 % R.V. voor de dividenden van nieuwe aandelen voor kapitaal ingebracht vanaf juli  2013 in een kmo, indien ze werden uitgekeerd met de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de kapitaalinbreng.

Wat met de belastingaangifte?

Het basisprincipe is dat u de roerende inkomsten waarop R.V. werd ingehouden, niet meer in uw belastingaangifte moet opnemen. Die R.V. is "bevrijdend", zoals men zegt.

Indien geen R.V. werd ingehouden, bent u dus wel degelijk verplicht om die inkomsten aan te geven. Concreet gaat het hierover:

 • het gedeelte intresten op een spaarrekening dat niet is vrijgesteld van R.V., d.w.z. boven de € 1 880 per persoon. Dat wordt belast tegen 15 %;
 • de roerende inkomsten die u in het buitenland hebt geïnd (trek wel eerst de buitenlandse belasting af). Dat wordt belast tegen hetzelfde tarief als Belgische roerende inkomsten, dus in bijna alle gevallen 27 %. Lees ook verder onder “Als u een buitenlandse rekening hebt ... ”;
 • dividenden van coöperatieve vennootschappen en intresten of dividenden van vennootschappen met een sociaal oogmerk boven het bedrag van € 190 én in de mate dat nog geen R.V. werd ingehouden (die worden belast tegen 27 %). 
Goed om te weten is dat u er vanuit fiscaal oogpunt soms belang bij kunt hebben om inkomsten waarop reeds R.V. werd ingehouden en die u dus niet verplicht bent aan te geven, toch in uw aangifte op te nemen:
 • Als u een zeer klein inkomen hebt, meer bepaald minder dan het bedrag dat voor u sowieso is vrijgesteld van belasting. Het kan zowel gaan om een jongere van boven de 18 als om een alleenstaande (brug)gepensioneerde. 
 • Als u (bijna) alleen van een vervangingsinkomen hebt geleefd en is de belastingvermindering waarop dat inkomen recht geeft, zo groot dat u geen belasting meer verschuldigd bent. 

In die gevallen bent u de R.V. die aan de bron werd ingehouden, eigenlijk niet verschuldigd, en kunt u dat geld via de aangifte deels of volledig recupereren. Het is echter niet eenvoudig om te bepalen hoeveel roerende inkomsten u het best aangeeft. Een softwareprogramma kan uitkomst bieden, bv. ons eigen fiscaal programma Multitax.

Wat met de belasting op een levensverzekering?

Er wordt in principe op elke premie die u voor een levensverzekering stort, een taks ingehouden van 2 %. De pensioenspaarverzekeringen ontsnappen daar echter volledig aan en voor een schuldsaldoverzekering bedraagt de taks slechts 1,1 %.

Indien u een individuele levensverzekering met een gewaarborgd rendement hebt (in het jargon spreekt men van een “tak21”-product) waarvan u de premies niet in uw aangifte hebt opgenomen om er een belastingvermindering mee te genieten, wordt op de uitgekeerde winst bovendien 27 % R.V. ingehouden indien het contract nog geen acht jaar oud was. Bij een langerlopende contract volgt geen enkele belasting op de uitkering.

Als u een buitenlandse rekening hebt …

U moet het bestaan van uw buitenlandse rekening of levensverzekering in uw belastingaangifte vermelden.

Daarnaast moet u alle rekeningen geopend in het buitenland aangeven bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België, dus zicht-, spaar-, termijn- en effectenrekeningenen, maar geen levensverzekeringen. Eén uitzondering: PayPal-rekeningen als u er uitsluitend geld op plaatst gedurende de termijn die nodig is voor uw betalingsverrichtingen; anders moet u ook die aangeven.

U moet meer bepaald deze info geven: het land, de naam van de bank (en de BIC-code of het volledige adres) het rekeningnummer (IBAN-code) alsook het jaar waarin ze werden geopend. Is de rekening intussen afgesloten, dan vermeldt u de datum van afsluiting.

Iedereen moet de rekeningen aangeven waarvan hij houder of medehouder is. En als ouder moet u ook de rekeningen van uw minderjarige kinderen aangeven.

Voor mensen die gehuwd zijn onder het Belgische wettelijk stelsel, of met gemeenschap van goederen, komt vaak gemeenschappelijk geld terecht op een individuele rekening. Toch moet alleen de rekeninghouder aangifte doen. Hetzelfde geldt voor rekeningen waarop u volmacht hebt maar waarvoor u geen mederekeninghouder bent.

Het heeft geen zin om die informatie te verzwijgen voor de Belgische fiscus. Die wordt sinds enkele jaren al automatisch op de hoogte gebracht van de intrestbedragen die u ontvangt op bankrekeningen in een ander land van de EU (behalve Oostenrijk, maar wel het Groothertogdom-Luxemburg!). En vanaf de inkomsten van 2016 wordt de informatie-uitwisseling nog uitgebreid. Voortaan zal de Belgische fiscus gedetailleerde info krijgen over het bestaan van rekeningen, dividenden, intresten, en over de verkoop van effecten en levensverzekeringen in 51 landen (waarvan alle EU-lidstaten behalve Oostenrijk tot eind 2016). Vanaf het inkomstenjaar 2017 zal de uitwisseling nog met een dertigtal extra landen plaatsvinden. Veel landen zullen daardoor belastingparadijs af zijn.

Die automatische informatie-uitwisseling werd binnen de OESO uitgewerkt en kreeg de naam CRS mee, wat staat voor “Common Reporting Standard”.

Het is de bedoeling dat de deelnemende landen de gegevens van 2016 in september 2017 zullen uitwisselen.

De speculatietaks

Vanaf 2016 geldt een nieuwe vorm van belasting op snelle meerwaarden, de speculatietaks.

U zult meer bepaald 33 % belasting verschuldigd zijn op de meerwaarde die u hebt gerealiseerd bij de verkoop van beursgenoteerde aandelen en van beursgenoteerde opties en warrants als u ze ten vroegste op 1/1/2016 hebt gekocht én u ze minder dan zes maanden daarna tegen een betere prijs hebt verkocht.

U ontsnapt aan die speculatietaks als u:

 • ten minste zes maanden wacht alvorens uw aandelen te verkopen;
 • deelbewijzen koopt van beleggingsfondsen en sicav’s. Die beleggingen worden immers als gediversifieerde beleggingen gezien, en niet als speculatie;
 • andere, meer riskante producten koopt, zoals bepaalde CFD’s of derivaten. 

Enkele randbemerkingen:

 • Het is de Belgische bank of uw broker hier die de belasting van 33 % berekent en ze automatisch inhoudt. Wanneer u echter met een buitenlandse broker werkt, is er geen sprake van automatische inhouding, dan is het dus aan u om het belastbare bedrag te berekenen en in uw belastingaangifte op te nemen. Hoop er maar beter niet op dat u aan de uiteindelijke belasting zult ontsnappen want de fiscus is op de hoogte van de prijs die de verkoop van uw aandelen heeft opgebracht en hij kan u dus om meer info daarover vragen.
 • Wanneer de aandelen aan u werden geschonken, begint de periode van zes maanden te lopen vanaf de datum waarop de schenker de aandelen heeft gekocht.
 • Wanneer u van een bepaald aandeel op diverse data een aantal hebt gekocht en u slechts een deel ervan verkoopt, wordt ervan uitgegaan dat u eerst de meest recent aangekochte aandelen verkoopt. Volgens wat men in het jargon het LIFO-principe heet dus (“last in, first out”).
 • De meerwaarde wordt per gekocht aandeel bekeken, niet globaal. Anders gezegd, ook al hebt u op andere momenten verlies geleden met dat of met een andere aandeel, dat kunt u niet aftrekken van de meerwaarde. Het heeft dus geen zin om de aandelen waar u een verlies op lijdt te verkopen als het uw enige bedoeling is de belasting op de meerwaarde te verminderen. Daar is één kleine uitzondering op, nl. wanneer u in de zes maanden vóór een verkoop diverse keren een aankoop hebt verricht van een bepaald aandeel, nu eens onder de verkoopprijs en dan weer erboven. In dat geval mag u het verlies dat u lijdt op de aandelen waarvan de aankoopprijs hoger lag dan de verkoopprijs, wel aftrekken van de winst die u hebt gemaakt op de aandelen die u onder de verkoopprijs hebt aangekocht. 

Een nieuwe regularisatiemogelijkheid

Fiscale regularisatie betekent dat wie over niet-belaste sommen beschikt die hij tot nog toe voor de Belgische fiscus verborgen heeft kunnen houden, de kans krijgt om zich met dat geld onder bepaalde voorwaarden in orde te stellen tegenover de fiscus.

In het verleden werd daar al enkele keren een speciale procedure voor uitgedokterd. Voor 2016 is een nieuwe mogelijkheid ingepland. Aangezien het door de nieuwe regels qua informatie-uitwisseling almaar moeilijker zal worden om dergelijke sommen te gebruiken zolang ze niet geregulariseerd zijn, zullen bepaalde fiscale “zondaars” er alle belang bij hebben om daarop in te gaan.

De regels liggen momenteel nog niet vast. Begin januari was de regering er nog mee bezig.

Wel staat al vast dat het niet alleen om roerende inkomsten zal gaan, maar om alle kapitalen en inkomsten.

Doordat de informatie-uitwisseling m.b.t. 2016 tussen diverse landen landen pas in september 2017 is gepland, blijft er dus nog wat tijd over om u in orde te stellen.