Dossier

De aangifte van 2015: wat u moet weten

19 mei 2015
De aangifte van 2015: wat u moet weten

19 mei 2015

Uw belastingaangifte onderging een aantal wijzigingen door de uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten tot de personenbelasting. Dat heeft gevolgen voor zowel de berekening van de belasting als voor de toekenning van bepaalde belastingvoordelen. Meer uitleg en nuttige tips in dit dossier.

De belastingberekening vroeger versus nu

De federale overheid zal van de personenbelasting die ze voor u heeft berekend, slechts 74,01 % aan u doorrekenen. Laat ze de resterende 25,99 % dan vallen? Ja, maar in plaats daarvan komt nu de gewestelijke belasting. Hoeveel? Dat mogen de gewesten zelf bepalen. Ze heffen daarvoor gewestelijke "opcentiemen" op die 74,01 % federale belasting. Voor 2014 zijn die opcentiemen in de drie gewesten nog gelijk (35,117 %).

Zolang de gewesten geen initiatief nemen, zijn ze bovendien zo bepaald dat u momenteel uiteindelijk niet méér belasting verschuldigd zult zijn dan wanneer alleen de federale belasting voor 100 % was aangerekend. Het voorbeeld in bijgaande tabel illustreert dat. Daar kan in de toekomst echter verandering in komen als een gewest beslist om een ander percentage aan opcentiemen te heffen.

Noteer dat de belasting op de roerende inkomsten uit spaar- en beleggingsproducten puur federaal blijft. Die wordt dus niet verminderd en de gewesten mogen daar geen opcentiemen op heffen.

Binnen bepaalde grenzen kan een negatief saldo voor het gewest, meer bepaald wanneer de gewestelijke belastingverminderingen groter zijn dan de belasting verschuldigd aan het gewest, worden overgeheveld naar het federale gedeelte van de belasting.