Zonder verwittiging aan de kaarthouder start de banksector met pinloos betalen met bankkaarten (wereldwijd).

Pinloos betalen verhoogt het risico voor de kaarthouder:
- tot 50EUR kan probleemloos ontvreemd worden bij diefstal van de kaart, waarbij, al naar gelang het geval, deze 50EUR ten koste kunnen vallen van de kaarthouder (meegedeeld door mijn bank)
- de mogelijkheid van pinloos betalen verhoogt het risico van diefstal van de kaart door gauwdieven, voor wie, zeker in armere landen, 50EUR voldoende kan zijn

Het gevolg is dat ook als men dit pinloos betalen uitschakelt (hetgeen mogelijk is via website), men toch een verhoogd risico van diefstal van de kaart draagt, daar deze interessanter is geworden voor gauwdieven, en dit zonder verwittiging van de bank, zonder compensatie of garantie van dekking bij diefstal, en waarbij, door niet op voorhand hierover te communiceren, de bank de kaarthouder voor een bepaalde begin-periode voor een "voldongen feit" gesteld heeft, die de kaarthouder daarna op eigen initiatief al dan niet kan aanpassen.

Het voordeel is een snellere betaling, dat ook een nadeel is, daar er minder controle is, en dus gemakkelijker foutieve afrekeningen onopgemerkt kunnen gebeuren. Hierbij is de tijdwinst zeer klein, en niet echt een voordeel voor de klant, want hij/zij mist controle bij de afrekening, maar meer een voordeel voor de handelaar, en geen duidelijk voordeel voor de bank, daar de tijdswinst de bank niet ten goede schijnt te komen.

Om deze redenen stel ik voor om pinloos betalen af te schaffen, daar het voor het overgrote deel de kaarthouder niet te goede komt, het risico op diefstal voor iedereen verhoogt, en de bank geen garantie levert voor dekking bij diefstal.

Daarbij past de banksector zonder verwittiging aan de kaarthouder een betaalwijze aan waarvan de risico's bij de kaarthouder geplaatst worden: dit lijkt mij geen correcte procedure, en kan het daarom raadzaam zijn de banksector hierover te interpelleren.