Persbericht

Test Aankoop vraagt duidelijk kader voor vaccinatiepaspoort en een Europees “vakantieplan”

17 maart 2021

Vandaag moet de Europese Commissie haar voorstel op tafel leggen rond het vaccinatiepaspoort, waarover momenteel volop wordt gedebateerd, en wat leidt tot verdeeldheid onder de bevolking.  Niet verwonderlijk volgens Test Aankoop want het onderwerp is inderdaad bijzonder complex, aangezien het raakt aan het fundamenteel recht van vrij verkeer, het vrijwillig karakter van vaccinatie, het recht op privacy, discriminatie op grond van gezondheidstoestand, overwegingen inzake volksgezondheid, enz.

Geproportioneerde en evolutieve maatregelen

Test Aankoop herinnert eraan dat beperkingen van onze fundamentele vrijheden alleen aanvaardbaar zijn als zij absoluut noodzakelijk, geproportioneerd en tijdelijk zijn. Het is dus noodzakelijk dat beperkingen van het vrije verkeer die het gevolg zijn van de verplichting een vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test te moeten voorleggen (al dan niet gevolgd door quarantaine), derhalve voortdurend opnieuw moeten worden geëvalueerd naar gelang van de ontwikkeling van de epidemiologische situatie.

Er moet dus inderdaad rekening worden gehouden met elementen zoals de gezondheidssituatie en de vaccinatiegraad op plaatsen van vertrek en aankomst, om na te gaan of de opgelegde beperkingen nog steeds gerechtvaardigd zijn, aldus Test Aankoop. Zo niet, dan moeten ze worden opgeheven. Voor de consumentenorganisatie moeten afzonderlijke maatregelen worden genomen voor afzonderlijke situaties (rode, oranje, groene zones), en mogen geen algemene maatregelen worden opgelegd (algemeen reisverbod).

 

Test Aankoop vraagt Europees plan voor de zomervakantie

De consumentenorganisatie wijst nogmaals op het belang van coördinatie op Europees niveau en vraagt zowel de Europese Commissie als de afzonderlijke lidstaten om dringend werk te maken van een plan voor de zomervakantie: hoe zal er binnen de EU kunnen worden gereisd en onder welke voorwaarden? Met welke garanties in geval van veranderingen in de epidemiologische situatie? Zowel de reissector als de consumenten hebben informatie nodig om weloverwogen keuzes te kunnen maken.

 

Discriminatie vermijden

In deze context is het volgens Test Aankoop dan ook niet gerechtvaardigd dat een vaccinatiepaspoort als enige basis geldt voor burgers om binnen de EU te reizen. Dit geldt des te meer omdat er momenteel onvoldoende gegevens zijn die kunnen bevestigen dat gevaccineerde personen niet besmettelijk zijn. In het kader van aanvaardbaar risicobeheer zou het voorleggen van een vaccinatiecertificaat kunnen worden aangevuld met de mogelijkheid van een PCR-test (met of zonder quarantaine) voor reizen. De geldigheidsduur van een dergelijk "paspoort" zou dan moeten worden vastgelegd op basis van gekende wetenschappelijke gegevens.

"Om het systeem van het vaccinatiepaspoort zo eerlijk mogelijk te maken, moet een groot deel van de bevolking zo snel mogelijk de mogelijkheid hebben gekregen om zich te laten vaccineren", verklaart Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, “zo niet zouden sommigen vrij kunnen reizen en anderen gedwongen worden eventuele quarantainemaatregelen te respecteren wat mogelijk leidt tot het schrappen van de vakantieplannen.  Dit zou tot spanningen leiden tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, terwijl we juist nood hebben aan solidariteit en eendracht en niet aan verdeeldheid. Hieruit blijkt duidelijk het belang van een goede, snelle en efficiënte uitvoering van de vaccinatiecampagne.”

Test Aankoop dringt er bij de regering ook op aan om de afschaffing van de quarantaine verplichting te bekijken, niet enkel voor gevaccineerden, maar ook voor mensen die bij vertrek en terugkeer van een reis een PCR-test hebben ondergaan. Dit zou de discriminatie tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden kunnen beperken.

 

Naar gratis PCR-tests?

De organisatie dringt er verder ook op aan dat PCR-tests - en ook de andere tests die beschikbaar zullen zijn met het oog op reizen, bv. de snelle zelfstests - gratis zouden zijn voor niet-gevaccineerden, zodat er geen discriminatie ontstaat tussen degenen die "gratis" kunnen reizen en degenen die bijgevolg enkele honderden euro's zouden moeten betalen om met het gezin op vakantie te kunnen gaan.

 

Respect voor de privacy

Tot slot vraagt Test Aankoop aan de overheid een gemeenschappelijk en uniforme tool te gebruiken om de gegevens voor vaccinatie, PCR-tests, enz. te verzamelen en uiterst omzichtig om te springen met de fundamentele rechten van de burgers en maatregelen te nemen om de gevoelige gegevens die werden verzameld, te beschermen tegen pogingen tot hacking.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.