Dossier

Schenkingsrechten per gewest onder de loep

27 april 2016
schenking

27 april 2016

Vlaanderen heeft in juli 2015 zijn schenkbelasting op onroerende goederen drastisch verlaagd. Brussel en Wallonië zijn op 1/1/2016 gevolgd. Een overzicht van de nieuwe tarieven.

Soms een gunsttarief

Vlaanderen

In Vlaanderen kunnen begiftigden in twee gevallen aanspraak maken op een verlaagd tarief:
  • indien ze binnen vijf jaar na de schenking specifieke renovatiewerkzaamheden hebben laten uitvoeren om het pand energiezuiniger te maken (“energetische renovatie”). Het moet gaan om bv. isolatie, nieuwe ramen, een warmtepomp of zonnepanelen voor de warmwaterproductie. De factuur moet, zonder btw, neerkomen op ten minste € 10 000. En de begiftigde (of, indien er meerdere zijn, een van hen) moet een beroep doen op een aannemer; 
  • indien ze de woning binnen drie jaar na de schenking voor ten minste negen jaar verhuren, mét een conformiteitsattest. Dat attest bevestigt dat de woning voldoet aan de woonnormen, dus de minimale kwaliteitsvereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode. Het moet bij de gemeente worden aangevraagd.
Dat verlaagde tarief kan per definitie pas na de schenking worden toegekend, eerst moet dus het gewone tarief worden betaald.

Verder is er in Vlaanderen ook een bijkomende vermindering van toepassing wanneer de begiftigde een handicap heeft. 

Tot slot wordt het schenken van bouwgrond nog tot eind 2019 minder zwaar belast. Alleen is dat gunsttarief, als een gevolg van de nieuwe regels voor de normale schenkbelasting, niet meer altijd interessant: bij een schenking van bouwgrond in rechte lijn is het gunsttarief alleen voordelig als de waarde van het deel dat de begiftigde krijgt, maximaal € 68 500 bedraagt. Zodra het geschonken deel méér waard is, valt het gewone tarief lager uit.

Wallonië

In Wallonië heeft de wetgever de schenking van de gezinswoning willen bevoordelen. Als de schenker de woning waar hij al sinds ten minste vijf jaar zijn hoofdverblijfplaats had, wegschenkt, kan de schenkbelasting worden verlaagd. Dat moet in de schenkingsakte worden aangevraagd. De besparing kan in het beste geval € 9 250 bedragen (bij een schenking van ten minste € 250 000).