Dossier

Schenkingsrechten per gewest onder de loep

27 april 2016
schenking

27 april 2016

Vlaanderen heeft in juli 2015 zijn schenkbelasting op onroerende goederen drastisch verlaagd. Brussel en Wallonië zijn op 1/1/2016 gevolgd. Een overzicht van de nieuwe tarieven.

Hoe verloopt de berekening?

De schenkbelasting wordt per begiftigde en per geschonken deel berekend. Zijn er meerdere begiftigden, dan berekent men de schenkingsrechten dus apart op ieders deel, en niet op de totale waarde van het geschonken onroerend goed.

Ook het aantal schenkers speelt een rol. Wanneer een huis eigendom is van meer dan één persoon, kan elke mede-eigenaar dus alleen zijn eigen deel schenken. Vandaar dat er sprake is van vier schenkingen en dus vier keer schenkingsrechten wanneer bv. een huis elk voor de helft aan twee ouders toebehoort en zij dat huis aan hun twee dochters schenken.

Indien binnen drie jaar na een schenking een tweede schenking volgt, met dezelfde schenker en dezelfde begiftigde, zal de vorige schenking meetellen in de berekening van de schenkbelasting voor de tweede schenking. Stel dus dat u twee jaar terug een woning wegschonk en er nu opnieuw een wegschenkt: dan telt men de waarde van beide geschonken woningen op om de schenkingsrechten te berekenen en trekt men van dat bedrag de schenkingsrechten af die bij de vorige schenking werden betaald. Wie een schenking in meerdere keren opsplitst,  laat net daarom beter drie jaar verstrijken tussen de schenkingen. Want in dat geval berekent men de schenkingsrechten zonder rekening te houden met eerdere schenkingen.

De regel van drie jaar speelt ook wanneer de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt: behalve in Brussel heeft dat invloed op de rekening van de successierechten.