Dossier

De aangifte van een nalatenschap

01 augustus 2012
aangifte-van-nalatenschap

01 augustus 2012

U bent helemaal niet verplicht om de aangifte van de nalatenschap van een dierbare overledene aan een notaris over te laten. U kunt er geld mee uitsparen door het zelf te doen. Maar enige basiskennis over de spelregels is een absolute vereiste.

Door de aangifte van de nalatenschap zelf in te vullen in plaats van dat aan een notaris over te laten kunt u geld uitsparen, en soms behoorlijk veel: van € 75 tot € 3 580 of zelfs nog méér.

Maar u moet wel het document gebruiken dat de fiscus daarvoor gratis ter beschikking stelt. U mag samen met alle betrokkenen één document opstellen, en u mag dat evengoed elk apart doen (let wel: elk van u moet dan de volledige nalatenschap aangeven).  
 
De doe-het-zelfmethode is wel alleen geschikt als de nalatenschap eenvoudig in elkaar zit. Begin er niet aan als er bv. goederen in het buitenland zijn, u moet zoeken waar bepaalde erfgenamen wonen, de overledene tijdens zijn leven allerlei schenkingen heeft gedaan …

 

U hebt daar sinds 1/8/2012 minder tijd voor

Voor een overlijden in België hebt u vanaf de datum van het overlijden vier maanden de tijd om de aangifte in te dienen. In de pdf die u in de rechternavigatie vindt, staat nog de oude termijn vermeld die toentertijd van toepassing was (vijf maanden).

 

U hebt een perfect overzicht nodig

U moet nauwkeurig omschrijven welke goederen deel uitmaken van het "actief" en van het "passief", en u moet de waarde ervan opgeven. Het actief omvat alle bezittingen, roerende en onroerende, van de overledene. Het passief zijn alle schulden op de dag van het overlijden: huishoudelijke schulden, het nog af te betalen bedrag van een lopende persoonlijke lening of autofinanciering, belastingschulden, uitgaven in het kader van de begrafenis … Het actief min het passief vormt het nettoactief, en dat is het bedrag waarop de fiscus successierechten zal aanrekenen. Het is ook dat bedrag dat onder alle erfgenamen zal worden verdeeld volgens hun respectief aandeel in de nalatenschap.  
U kunt de aangifte slechts correct invullen als u voor elke erfgenaam exact weet op welk aandeel van de erfenis de betrokkene recht heeft. Daarvoor moet u de regels van de wettelijke erfopvolging kennen of rekening houden met wat de overledene bij testament had bepaald.
 

Vroegere schenkingen

In het aangifteformulier moet u, vóór u aan het gedeelte over de eigenlijke nalatenschap komt, drie belangrijke vragen beantwoorden. Onder meer over de vroegere schenkingen. Schenkingen die de overledene heeft verricht in de drie jaar vóór zijn overlijden en die in een notariële akte werden vastgelegd, moet u wel degelijk nog in de aangifte opnemen. Ze tellen normaliter immers mee om het tarief te bepalen dat voor de totale nalatenschap moet worden toegepast.

 

Vrijgestelde sommen

De successierechten zijn niet op alles verschuldigd. Enkele voorbeelden van sommen die vrijgesteld zijn: de uitkering n.a.v. een dodelijk arbeidsongeval, soms de uitkering op grond van een groepsverzekering aangegaan door de werkgever van de overledene …
 

Speciale verminderingen

Vergeet niet dat u soms recht hebt op een vermindering van de successierechten, bv. als er jonge kinderen zijn. In het Vlaams Gewest kuntu een vermindering vragen als een kind van de overledene nog geen 20 jaar is. In het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest moet de persoon die erft, ten minste drie kinderen onder de 21 jaar hebben.