×

We gebruiken cookies op onze website. Door onze website te gebruiken, stemt u in met dit beleid en stemt u ermee in dat we cookies gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

 

Meer uitleg

PRIVÉLEVEN

Wij respecteren en beschermen nauwgezet jouw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat je in onze organisatie stelt en kunnen jou verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Wij respecteren de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002.

Jouw persoonlijke gegevens worden opgenomen in onze databanken en worden aangewend om jou de gevraagde producten, diensten of informatie te verschaffen alsmede jou te informeren over onze activiteiten. Deze gegevens kunnen tevens geraadpleegd worden door of overgemaakt worden aan onze partners:

  • Teneinde deze laatsten toe te laten jouw hoedanigheid van abonnee te verifiëren wanneer deze hoedanigheid in het kader van ons voordelenpakket recht geeft op bepaalde voordelen.
  • Teneinde onze partners toe te laten jouw verzoek af te ronden, onder andere in het kader van de overgang naar een nieuwe verlener van producten of diensten.

Met uitzondering van het postadres en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden worden overgemaakt voor commerciële doeleinden. Indien je niet wenst dat jouw postadres overgemaakt wordt aan derden, dan kan je je hiertegen verzetten hetzij op het ogenblik dat je je inschrijft hetzij op elk ogenblik middels jouw recht tot verbetering van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is de consumentenvereniging Test Aankoop, Hollandstraat 13 te 1060 Brussel. Je hebt toegang tot jouw persoonlijke gegevens teneinde verbeteringen aan te brengen, gegevens te verwijderen, of om jouw opties inzake direct marketing te wijzigen - en dat allemaal gratis. Het volstaat ons te dien einde schriftelijk te contacteren hetzij op bovenvermeld adres, hetzij via onze contactpagina.

Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen worden bekomen bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, tel: 02 274 48 00 of via e-mail commission@privacycommission.be.