Privacy

PRIVACYBELEID BIJ ABONNERING: LEDEN, GEËNGAGEERDE GEBRUIKERS EN EENMALIGE KOPERS

Basisinformatie betreffende gegevensbescherming

Verwerkings­verantwoordelijke

Verbruikersunie Test Aankoop CV – Belgische Verbruikersunie Test Aankoop VZW

Voornaamste doeleinde

De registratie als nieuwe abonnee en/of gebruiker verwerken, onze relatie met u beheren, onder­houden en beheersen en de voor u als gebruiker beschikbare producten en diensten verstrekken.

Rechtsgrond

Uitvoering van een overeen­komst

Bijkomende doeleinden

 • Tevredenheidsenquêtes uitvoeren in verband met de producten en diensten waar u als abonnee en/of gebruiker toegang toe hebt.

Rechtsgrond

Uitvoering van een overeen­komst

 • Fraudevoorkoming

 • Een gepersonaliseerde dienst verlenen op basis van uw voorkeuren en interesses.

Rechtsgrond

Gerechtvaardigd belang

Rechten

 

Recht op inzage, verbetering, intrekking van toestemming en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, naast de overige rechten zoals bepaald in de bijkomende informatie.

A. Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring dient om u te informeren over de door de Verbruikersunie Test Aankoop CV en de Belgische Verbruikersunie Test Aankoop VZW (hierna collectief Test Aankoop genoemd) activiteiten voor geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, voor de hieronder beschreven doeleinden.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is het van cruciaal belang dat u ons de gevraagde persoonsgegevens verstrekt om uw registratie te verwerken en u onze producten en diensten aan te bieden. Als we deze persoonsgegevens niet kunnen verzamelen, bestaat de kans dat we uw registratie niet kunnen verwerken of dat we u onze producten en diensten niet kunnen aanbieden. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in dit artikel uitdrukkelijk omschreven doeleinden.

U verklaart en garandeert dat de door u verstrekte persoonsgegevens u toebehoren en dat deze betrouwbaar, accuraat en up-to-date zijn. U brengt ons onmiddellijk op de hoogte van elke wijziging in uw persoonsgegevens en dit volgens de procedure vermeld in deel C. Rechten van betrokkenen.

B. Rechtsgrond en doeleinden van de gegevensverwerkingsactiviteiten

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de hieronder beschreven doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrond:

 1. Uitvoering van een overeenkomst:
  • a. Uw registratieaanvraag beheren om uw abonnement te activeren, wat een controle van uw identiteit vereist. Indien zich tijdens het registratieproces een incident voordoet, is het mogelijk dat wij binnen de 48 uur met u contact opnemen om de registratie af te ronden.
  • b .Producten en diensten aanbieden die beschikbaar zijn voor u als abonnee en/of gebruiker en onze relatie met u beheren, onderhouden en beheersen, met inbegrip van communicaties versturen over de producten en diensten die u van ons ontvangt, tevredenheidsenquêtes uitvoeren over de voornoemde producten en diensten, vragen en klachten behandelen en, indien van toepassing, producten en facturen versturen.
  • In het kader van uw abonnement en als abonnee en/of gebruiker van Test Aankoop, alsook ten gevolge van de contractuele relatie met Test Aankoop, zult u meer bepaald (onder meer elektronische) communicaties ontvangen over alle kortingen, opportuniteiten, onder­handelde voordelen en relevante informatie over producten en diensten van verschillende sectoren die u bij het kiezen of aannemen van een product of dienst helpen om de beste keuze te maken tegen de beste prijs. In het kader van de doelstellingen van Test Aankoop om de belangen van de consument te behartigen, zal Test Aankoop u onder meer communicaties sturen met betrekking tot nieuwsbrieven over kortingen en voordelen, de mogelijkheid om aan te sluiten bij collectieve acties voor een betere behartiging van uw rechten (class actions), campagnes voor groepsaankopen tegen voordelige prijzen, campagnes voor sociale mobilisatie of de mogelijkheid om tools te gebruiken om betere producten en -diensten te selecteren.
 1. Gerechtvaardigd belang:
  • a. Uw identiteit controleren om fraude te voorkomen.
  • b. Ons helpen om meer te weten te komen over u als abonnee en/of gebruiker, inclusief profilering op basis van de analyse van de persoonsgegevens verkregen door uw gebruik van onze producten en diensten, hoe u wenst te worden gecontacteerd en andere aspecten van de ontwikkeling van de contractuele relatie, zodat we u een gepersonaliseerde dienst kunnen aanbieden op basis van uw voorkeuren en interesses.

C. Rechten van betrokkenen

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Volgens de huidige gegevensbeschermingswetgeving kunt u uw rechten op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen op het e-mailadres privacy@test-aankoop.be of op het postadres Hollandstraat 13 – 1060 Brussel (klantendienst), met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig document dat uw identiteit bewijst.

Opgelet: het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U kunt de verleende toestemmingen intrekken door met ons contact op te nemen op het voornoemde post- of e-mailadres.

Indien u het gebruik van uw persoonsgegevens wilt bespreken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacyteam@test- aankoop.be

Indien u meent dat één van uw rechten inzake persoonsgegevens werd geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via contact(at)apd-gba.be.

D. Ontvangers

Conform de voorwaarden in deel B. Rechtsgrond en doeleinden van de gegevensverwerkings­activiteiten zal Test aankoop uw gegevens niet doorgeven aan derden.

Niettegenstaande het voorgaande werkt Test Aankoop samen met bepaalde dienstverleners die toegang hebben tot hun persoonsgegevens en die deze gegevens verwerken in naam en voor rekening van Test Aankoop in het kader van hun dienstverlening.

Test Aankoop hanteert strikte criteria voor de selectie van dienstverleners om zijn plichten betreffende gegevens­bescherming na te komen en verbindt zich ertoe met hen de desbetreffende verwerkersovereenkomst te sluiten met onder meer de volgende verplichtingen: passende technische en organisatorische maatregelen treffen; uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor de overeengekomen doeleinden en op basis van schriftelijke instructies van OCU; en de gegevens wissen of terugbezorgen aan Test Aankoop na afloop van de diensten.

Test Aankoop zal de dienstverlening meer bepaald uitbesteden aan externe leveranciers die onder meer actief zijn in de volgende sectoren: juridisch advies, leveranciers van technologische diensten, leveranciers van computerdiensten, bedrijven voor fysieke beveiliging, leveranciers van instant-messagingdiensten, bedrijven voor infrastructuurbeheer en -onderhoud en callcenterbedrijven.

E. Bewaarperiode

Indien de registratieprocedure niet werd voltooid, worden uw gegevens bewaard gedurende 48 uur na het begin van dit proces, waarna ze worden gewist uit alle databases onder de verantwoordelijkheid van Test Aankoop.

Indien de registratieprocedure wel met succes werd voltooid, dan worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de volledige duur van uw contractuele relatie met Test Aankoop. Na de beëindiging van deze relatie worden uw persoonsgegevens verwijderd wanneer alle nodige handelingen voor het beheren en beëindigen van eventueel resterende verplichtingen tussen de partijen zijn uitgevoerd, waarbij in die periode alle nodige administratieve procedures worden uitgevoerd.

Niettegenstaande het voorgaande worden uw persoonsgegevens geblokkeerd opgeslagen om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie en andere wettelijke verplichtingen van Test Aankoop. In deze gevallen garandeert Test aankoop dat het uw persoonsgegevens niet zal verwerken, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of wanneer dit wordt verplicht door openbare besturen, rechters en rechtbanken tijdens de verjaringstermijn van de rechten of wettelijke verplichtingen.