Door op de site te blijven, accepteert u het gebruik van cookies, welke er voor zorgen dat wij onze diensten en aanbiedingen aanpassen aan uw interesses.

 

× Ik aanvaard   Meer weten→

Privacy politiek

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens - persoonlijke levenssfeer


In dit document wordt beschreven hoe de Consumentenvereniging Test-Aankoop CVBA (hierna “Test-Aankoop” genoemd), met maatschappelijke zetel te Hollandstraat 13, 1060 Brussel (België), ondernemingsnummer BE0425.989.356, uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van het gebruik dat u maakt van de website www.test-aankoop.be.

Test-Aankoop verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken volgens de Belgische wet van  8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet zal binnenkort worden vervangen door een Europese verordening (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, die zal worden toegepast vanaf 25 mei 2018. In de mate van het mogelijke wenst Test-Aankoop zich al aan te passen aan deze nieuwe verordening. Bepaalde diensten die toegankelijk zijn via de website staan open voor iedereen en vereisen niet dat een account wordt geopend. Andere diensten echter vereisen dat een account wordt geopend en dus dat persoonsgegevens worden verwerkt.


1. Welke verwerkingen worden uitgevoerd door Test-Aankoop

Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt in het kader van deze actie “My data is mine”.

2. Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens zullen voor een maximale termijn van 5 jaar na het einde van hun gebruik worden bewaard.

3. Aanvullende informatie aangaande de potentiële bestemmelingen van uw persoonsgegevens.

Afhankelijk van de eisen die verbonden zijn met de hierboven beschreven verwerkingen en binnen de grenzen van wat hieronder is bepaald, kan Test-Aankoop ertoe worden gebracht sommige van uw persoonsgegevens met andere bestemmelingen te delen. Het gaat met name om:

  • organisaties en/of bedrijven die aangesloten zijn bij Test-Aankoop, zolang als ze een identiek beleid voeren op het vlak van bescherming van de persoonsgegevens.
  • onderaannemers die bepaalde diensten leveren in verband met uw persoonsgegevens onder dekking van een onderaannemingsovereenkomst en met als enige doel technische bijstand te verlenen aan Test-Aankoop. Het gaat bijvoorbeeld om leveranciers van websitehosting.
  • de bevoegde autoriteiten waaraan Test-Aankoop wettelijk verplicht is informatie te verspreiden in het kader van een gerechtelijke procedure of om technische en/of veiligheidsproblemen op te sporen.
4. Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Conform de geldende wetgeving voorziet Test-Aankoop in een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens, met name door de technische en organisatorische maatregelen in te voeren die vereist zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of accidentele wijziging, alsook tegen toegang en elke andere verwerking door onbevoegden. De getroffen maatregelen betreffen met name de versleuteling van de gegevens en de beveiliging van de applicaties die hen verwerken.

Test-Aankoop wenst u er niettemin op te wijzen dat geen enkel veiligheidssysteem een absolute bescherming kan garanderen. Wij blijven echter tot uw beschikking voor alle vragen of opmerkingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonsgegevens.

5. Welke zijn uw rechten?

Volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht:

  • u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden;
  • toegang te verkrijgen tot de gegevens die u betreffen en ze te verbeteren.

Om deze rechten uit te oefenen, moet u de bijbehorende wettelijke voorwaarden naleven. Als alternatief kunt u, om het u gemakkelijker te maken, contact met ons opnemen op het onderstaande adres of via onze contactformulierpagina.

Vanaf 25 mei 2018 zult u aanvullende rechten hebben, onder de vastgestelde wettelijke voorwaarden:

  • het recht om te worden vergeten en op het wissen van de gegevens die u betreffen;
  • het recht om uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens op eender welk moment in te trekken;
  • het recht op de gegevensportabiliteit en om een kopie te ontvangen van de verwerkte gegevens die u betreffen;
  • het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het recht om in geval van geautomatiseerde besluitvorming geïnformeerd te worden over de onderliggende logica van het systeem alsook over het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokken persoon.
6. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Consumentenvereniging Test-Aankoop CVBA
Hollandstraat 13
1060 Brussel

België

U kunt contact met ons opnemen via onze consumentenraad op +32 (0)2/542.32.32 (van maandag tot vrijdag van 9 u tot 12.30 u en van 13 u tot 17 u, op vrijdag tot 16 u) of via onze contactpagina: https://www.test-aankoop.be/Contact/Contact?contactType=sai of via e-mail: privacy@test-aankoop.be

7. Aanvullende informatie

Alle aanvullende informatie met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel op het volgende telefoonnummer: +32 (0)2/274.48.00 of via e-mail op het volgende e-mailadres: commission@privacycommission.be.

8. Updates

Test-Aankoop kan dit document regelmatig updaten. Daarom raden wij u aan om het te raadplegen bij elk bezoek aan onze website.