Vragen ?
Test-Aankoop staat u graag bij voor:
- vragen & klachten
- juridisch & medisch advies


Nog geen lid ?
Bel ons vrijblijvend met de code "advies" op het nummer 02 542 32 00
en ontdek de voordelen van ons lidmaatschap.

De Test-Aankoop wereld:
Nieuws

Genees de geneesmiddelenindustrie: teken onze petitie

23 september 2016
Genees de geneesmiddelenindustrie: teken onze petitie

De prijzen die farmaceutische firma’s vragen voor hun geneesmiddelen zijn onbetaalbaar geworden. Samen met andere organisaties eisen wij maatregelen om de spiraal van stijgende prijzen te doorbreken. Kom op voor onze solidaire gezondheidszorg en teken hieronder de petitie!

Onhoudbaar voor gezondheidszorg

Wij organiseren een petitie samen met het Nationaal Intermutualistisch College dat alle ziekenfondsen verenigt, de koepel van de Franstalige patiëntenorganisaties (Ligue des Usagers des Services de Santé) en Dokters van de Wereld.

De prijzen die farmaceutische firma’s aanrekenen voor hun geneesmiddelen worden onhoudbaar voor de gezondheidszorg. Dat is vooral zo bij medicijnen voor ernstige aandoeningen zoals kanker en zeldzame ziekten. Als dit zo verder gaat, zal de ziekteverzekering er uiteindelijk toe worden gedwongen om bepaalde behandelingen niet terug te betalen. Daarom eisen wij dat de overheid maatregelen neemt om de spiraal van stijgende prijzen te doorbreken.

De voornaamste knelpunten

Hallucinante prijzen en onhoudbare spiraal van stijgende kosten

Farmaceutische firma’s streven schaamteloos maximale winsten na. Zo kan de prijs van een nieuw geneesmiddel om één patiënt gedurende een jaar voor kanker te behandelen oplopen tot € 100 000. Voor zeldzame aandoeningen kan dat zelfs tot € 400 000 gaan. Het geneesmiddelenbudget dreigt te bezwijken onder de toenemende druk van deze woekerprijzen. In 2014 besteedde het Riziv zo’n € 1,5 miljard aan medicijnen in het ziekenhuis. Dat is ruim € 550 miljoen meer dan in 2005, of een toename van zo’n 60 % over een periode van nog geen 10 jaar.

Argumenten van de farma snijden weinig hout

De farma-industrie schermt met hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling om zijn prijzen te verantwoorden. Maar hoeveel de ontwikkeling van een nieuw middel écht heeft gekost, mag niemand weten. Een aanzienlijk deel van onderzoek gebeurt overigens aan universiteiten en wordt betaald met ons belastinggeld en met giften. Bovendien geven de firma’s meer uit aan marketing dan aan onderzoek. En de winstmarges van farmaconcerns horen bij de hoogste van alle industrieën: gemiddeld zo'n 20 %. 

Te weinig meerwaarde en te veel onvervulde noden

Het huidige model van ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen levert ons te weinig meerwaarde. Zo ontwikkelen firma’s voor bepaalde aandoeningen quasi geen nieuwe medicijnen terwijl er nochtans een grote nood aan is, zoals nieuwe antibiotica die kunnen worden ingezet tegen bacteriën die resistent zijn tegen de bestaande middelen. Daarnaast zijn veel nieuwe geneesmiddelen niet of nauwelijks beter dan de reeds bestaande producten.

Teken de petitie

Ja, ik wil dat de overheid maatregelen neemt om de betaalbaarheid van geneesmiddelen te garanderen.

Reeds 28584 mensen ondertekenden de petitie!

Ik aanvaard de privacybepalingen.

X

Wij respecteren en beschermen nauwgezet uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze organisatie stelt en kunnen u verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Wij respecteren de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002.

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in onze databanken en worden aangewend om u de gevraagde producten, diensten of informatie te verschaffen alsmede u te informeren over onze activiteiten. Deze gegevens kunnen tevens geraadpleegd worden door of overgemaakt worden aan onze partners:

  • Teneinde deze laatsten toe te laten uw hoedanigheid van abonnee te verifiëren wanneer deze hoedanigheid in het kader van ons voordelenpakket recht geeft op bepaalde voordelen.
  • Teneinde onze partners toe te laten uw verzoek af te ronden, onder andere in het kader van de overgang naar een nieuwe verlener van producten of diensten.

Met uitzondering van uw postadres en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zullen uw persoonsgegevens niet aan derden worden overgemaakt voor commerciële doeleinden. Indien u niet wenst dat uw postadres overgemaakt wordt aan derden, dan kunt u zich hiertegen verzetten hetzij op het ogenblik dat u zich inschrijft hetzij op elk ogenblik middels uw recht tot verbetering van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is de consumentenvereniging Test-Aankoop, Hollandstraat 13 te 1060 Brussel. U hebt toegang tot uw persoonlijke gegevens teneinde verbeteringen aan te brengen, gegevens te verwijderen, of om uw opties inzake direct marketing te wijzigen - en dat allemaal gratis. Het volstaat ons te dien einde schriftelijk te contacteren hetzij op bovenvermeld adres, hetzij via onze contactpagina

Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen worden bekomen bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, tel: 02 274 48 00 of via e-mail commission@privacycommission.be.

Deze petitie wordt georganiseerd door

Test-AankoopCIN-NICLUSSDokters van de Wereld


?

Hulp nodig?

Bel ons op dit nummer

 02 542 33 94

ma-vr 9-12.30 u. | 13-17 u. (vr tot 16 u.)

Reacties:

Via internet kan men soms dezelfde (?) geneesmiddelen kopen als bij de apotheker, maar dan wel goedkoper. Zijn die producten even veilig als bij de apotheker ? Of is er bij de apothekers evenmin controle als op de internetmarkt ?
In Frankrijk is er al meer dan één jaar veel te doen rond het niet meer beschikbaar zijn van het gewone DTP-vaccin voor babies hoewel deze vaccinatie verplicht is en kinderen die niet zijn ingeënt geweigerd worden in kribbes en scholen. In plaats van het oude vaccin wordt nu enkel een veel duurder 6-voudig vaccin te koop aangeboden (dat meteen ook bescherming zou bieden tegen papilomavirus en hepatitis C) gemaakt met een adjuvans o.b.v. aluminium dat niet onbesproken is. Een massale petitie heeft tot nog toe niets veranderd aan het standpunt van de (Franse) Minister van volksgezondheid en de betrokken farmabedrijven geven geen krimp. Bezorgde ouders hebben een proces aangespannen tegen de minister. De geneesheer die de petitie heeft gelanceerd, mag van de Orde zijn beroep niet meer uitoefenen. De arm van de farmabedrijven is zeer lang.
Beste Pierre,

Sinds juli 2015 moeten onlineapothekers een Europees logo tonen waarmee het duidelijk is dat de site in kwestie geen vervalste geneesmiddelen verkoopt. Kijk vóór u online een geneesmiddel bestelt dus of dit logo onder aan de website staat. Als u erop klikt, komt u terecht op de website van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) waar u een lijst van alle legale onlineverkopers van medicijnen terugvindt.

Vindt u dus niet het logo op een van de onlineapotheken die u bezoekt, dan kunt u gebruik maken van die lijst van het FAGG.

Als de site(s) in kwestie niet vermeld staan op die lijst, dan kunt u die best mijden.

Met vriendelijke groeten,
Test-Aankoop
Helemaal akkoord! Bedankt om deze actie te starten! Succes! Lucaz
Het probleem blijft bestaan, zolang er is geen transparantie over financiële relaties in de overheid, zorg en farmaceutische industries. Wij, de volk (99%) betaalt de hoge prijs voor die eliten (1%).
1 2