Vragen ?
Test-Aankoop staat u graag bij voor:
- vragen & klachten
- juridisch & medisch advies


Nog geen lid ?
Bel ons vrijblijvend met de code "advies" op het nummer 02 542 32 00
en ontdek de voordelen van ons lidmaatschap.

De Test-Aankoop wereld:
Nieuws

Genees de geneesmiddelenindustrie: teken onze petitie

23 september 2016
Genees de geneesmiddelenindustrie: teken onze petitie

De prijzen die farmaceutische firma’s vragen voor hun geneesmiddelen zijn onbetaalbaar geworden. Samen met andere organisaties eisen wij maatregelen om de spiraal van stijgende prijzen te doorbreken. Kom op voor onze solidaire gezondheidszorg en teken hieronder de petitie!

Onhoudbaar voor gezondheidszorg

Wij organiseren een petitie samen met het Nationaal Intermutualistisch College dat alle ziekenfondsen verenigt, de koepel van de Franstalige patiëntenorganisaties (Ligue des Usagers des Services de Santé) en Dokters van de Wereld.

De prijzen die farmaceutische firma’s aanrekenen voor hun geneesmiddelen worden onhoudbaar voor de gezondheidszorg. Dat is vooral zo bij medicijnen voor ernstige aandoeningen zoals kanker en zeldzame ziekten. Als dit zo verder gaat, zal de ziekteverzekering er uiteindelijk toe worden gedwongen om bepaalde behandelingen niet terug te betalen. Daarom eisen wij dat de overheid maatregelen neemt om de spiraal van stijgende prijzen te doorbreken.

De voornaamste knelpunten

Hallucinante prijzen en onhoudbare spiraal van stijgende kosten

Farmaceutische firma’s streven schaamteloos maximale winsten na. Zo kan de prijs van een nieuw geneesmiddel om één patiënt gedurende een jaar voor kanker te behandelen oplopen tot € 100 000. Voor zeldzame aandoeningen kan dat zelfs tot € 400 000 gaan. Het geneesmiddelenbudget dreigt te bezwijken onder de toenemende druk van deze woekerprijzen. In 2014 besteedde het Riziv zo’n € 1,5 miljard aan medicijnen in het ziekenhuis. Dat is ruim € 550 miljoen meer dan in 2005, of een toename van zo’n 60 % over een periode van nog geen 10 jaar.

Argumenten van de farma snijden weinig hout

De farma-industrie schermt met hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling om zijn prijzen te verantwoorden. Maar hoeveel de ontwikkeling van een nieuw middel écht heeft gekost, mag niemand weten. Een aanzienlijk deel van onderzoek gebeurt overigens aan universiteiten en wordt betaald met ons belastinggeld en met giften. Bovendien geven de firma’s meer uit aan marketing dan aan onderzoek. En de winstmarges van farmaconcerns horen bij de hoogste van alle industrieën: gemiddeld zo'n 20 %. 

Te weinig meerwaarde en te veel onvervulde noden

Het huidige model van ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen levert ons te weinig meerwaarde. Zo ontwikkelen firma’s voor bepaalde aandoeningen quasi geen nieuwe medicijnen terwijl er nochtans een grote nood aan is, zoals nieuwe antibiotica die kunnen worden ingezet tegen bacteriën die resistent zijn tegen de bestaande middelen. Daarnaast zijn veel nieuwe geneesmiddelen niet of nauwelijks beter dan de reeds bestaande producten.

Teken de petitie

Ja, ik wil dat de overheid maatregelen neemt om de betaalbaarheid van geneesmiddelen te garanderen.

Reeds 30612 mensen ondertekenden de petitie!

Ik aanvaard de privacybepalingen.

X

Wij respecteren en beschermen nauwgezet uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze organisatie stelt en kunnen u verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Wij respecteren de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002.

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in onze databanken en worden aangewend om u de gevraagde producten, diensten of informatie te verschaffen alsmede u te informeren over onze activiteiten. Deze gegevens kunnen tevens geraadpleegd worden door of overgemaakt worden aan onze partners:

  • Teneinde deze laatsten toe te laten uw hoedanigheid van abonnee te verifiëren wanneer deze hoedanigheid in het kader van ons voordelenpakket recht geeft op bepaalde voordelen.
  • Teneinde onze partners toe te laten uw verzoek af te ronden, onder andere in het kader van de overgang naar een nieuwe verlener van producten of diensten.

Met uitzondering van uw postadres en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zullen uw persoonsgegevens niet aan derden worden overgemaakt voor commerciële doeleinden. Indien u niet wenst dat uw postadres overgemaakt wordt aan derden, dan kunt u zich hiertegen verzetten hetzij op het ogenblik dat u zich inschrijft hetzij op elk ogenblik middels uw recht tot verbetering van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is de consumentenvereniging Test-Aankoop, Hollandstraat 13 te 1060 Brussel. U hebt toegang tot uw persoonlijke gegevens teneinde verbeteringen aan te brengen, gegevens te verwijderen, of om uw opties inzake direct marketing te wijzigen - en dat allemaal gratis. Het volstaat ons te dien einde schriftelijk te contacteren hetzij op bovenvermeld adres, hetzij via onze contactpagina

Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen worden bekomen bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, tel: 02 274 48 00 of via e-mail commission@privacycommission.be.

Deze petitie wordt georganiseerd door

Test-AankoopCIN-NICLUSSDokters van de Wereld


?

Hulp nodig?

Bel ons op dit nummer

 02 542 33 94

ma-vr 9-12.30 u. | 13-17 u. (vr tot 16 u.)

Reacties:

Ik vind dat de farmacie meer moet doen voor de patiënten en niet doen aan winstbejag, de federale regering moet een prijzenverhoging verhinderen.
Ik moet levenslang omeprazole nemen en medicatie voor mijn spierziekte en spuiten als ik dat niet krijg kan niet meer deeltijds werken hoop dat ze nooit zelf een ziekte krijgt ????
Zeker de personen, van kinderen in de eerste plaats, die behoren tot de risicogroepen van "armoede" dienen aan een gunsttarief toegang te krijgen tot geneesmiddelen. Daarnaast tot artsen die in een groepspraktijk werken en tegen een forfatair bedrag per jaar. Preventie is steeds goedkoper dan curatieve behandelingen of verdere kosten door in de armoede te geraken.
1 2 3