Vragen ?
Test-Aankoop staat u graag bij voor:
- vragen & klachten
- juridisch & medisch advies


Nog geen lid ?
Bel ons vrijblijvend met de code "advies" op het nummer 02 542 32 00
en ontdek de voordelen van ons lidmaatschap.

De Test-Aankoop wereld:
Dossiers

Voorlopige bewindvoerder

7 december 2007
Voorlopige bewindvoerder

Een voorlopig bewindvoerder kan iemand die zijn eigen vermogen niet meer zelf kan beheren, bijstaan of het beheer volledig overnemen. Gelukkig is het mogelijk om de bevoegdheid van de bewindvoerder te beperken en ook de beschermde persoon kan bij het beheer worden betrokken.

Wie vraagt een voorlopig bewindvoerder aan?

De vraag voor de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder kan uitgaan van een verwant (partner, kind), vriend, buur, iedere belanghebbende (maatschappelijk werker, directeur van het rusthuis enz.), de procureur des konings of de persoon zelf. Iemand kan voor zichzelf beslissen dat wanneer hij eenmaal zelf niet meer in staat zal zijn om zijn vermogen te beheren, een voorlopig bewindvoerder moet worden aangesteld. Men moet dan een verklaring afleggen bij de notaris of de vrederechter van zijn woonplaats, waarin men opgeeft wie men als voorlopige bewindvoerder wil. Men kan ook "reservepersonen" opgeven, voor het geval de eerst vermelde persoon daar ondertussen niet meer toe in staat of overleden zou zijn.
De betrokkene kan zijn verklaring op elk ogenblik intrekken of iemand anders als voorlopige bewindvoerder opgeven.

Hoe vraagt u een voorlopig bewindvoerder aan?

Er moet een verzoekschrift worden bezorgd aan de griffie van de vrederechter van de verblijfplaats van de te beschermen persoon. Het is belangrijk om de tekst op de juiste manier te formuleren. Een aantal vermeldingen zijn immers absoluut vereist en wanneer iets essentieels ontbreekt, kan het verzoekschrift niet ontvankelijk zijn. Wanneer u zich door iemand van het vak laat bijstaan (bv. een advocaat), weet die in principe wel waarover het gaat. Mocht u overwegen om het verzoekschrift zelf op te stellen, dan kunt u gebruikmaken van de modeldocumenten waarover sommige griffies beschikken of aan de griffier vragen wat u precies allemaal moet schrijven. In dat verzoekschrift mag u suggesties doen over de keuze van de voorlopige bewindvoerder alsook over de aard en de omvang van zijn bevoegdheid. Maar de griffier zal hoe dan ook eerst in het centraal register nagaan of de te beschermen persoon zich daar vooraf over heeft uitgesproken in een verklaring bij de notaris. Samen met dat verzoekschrift moet een geneeskundige verklaring worden ingediend en een verblijfsattest van de te beschermen persoon. Als "verblijfplaats" geldt de plaats waar de betrokkene zich meestal langdurig bevindt: bij een van de kinderen, in een rusthuis, in een tweede verblijf … maar niet het ziekenhuis.
De te beschermen persoon en zijn naaste familie (ouders of huwelijkspartner of persoon met wie hij samenwoont) worden op de hoogte gebracht met een kopie van het verzoekschrift.

De rol van de bewindvoerder

De voorlopige bewindvoerder kan ermee worden belast om: – de te beschermen persoon alleen bij te staan in het beheer van diens goederen of van sommige ervan (bv. helpen bij het invullen van de belastingaangifte);
– het beheer volledig zelf in handen te nemen.
Hij heeft hoe dan ook niets te zeggen over de persoon zelf: de verblijfplaats, de geneeskundige verzorging, de levenswijze e.d., daar mag hij zich niet mee moeien.
De woning, de meubels en de souvenirs van de beschermde persoon worden specifiek beschermd. Voor handelingen die verder gaan dan het gewone beheer, bv. een onroerend goed verkopen, heeft de voorlopige bewindvoerder de toestemming van de vrederechter nodig.
De bewindvoerder moet over zijn beheer rekenschap afleggen aan de vrederechter, aan de beschermde persoon zelf, en ook aan de eventuele vertrouwenspersoon.

Eventueel plus een vertrouwenspersoon

De beschermde persoon of iemand die in zijn belang handelt, mag de vrederechter vragen om bijkomend een vertrouwenspersoon aan te stellen. De rechter mag daar desnoods zelf het initiatief voor nemen. Dat laatste doet zich vooral voor wanneer de voorlopige bewindvoerder een advocaat of een notaris is en/of wanneer de beschermde persoon er fysiek of mentaal niet goed aan toe is. De vertrouwenspersoon moet erop toezien dat de bewindvoerder zijn opdracht naar behoren vervult, en desnoods bij de vrederechter aan de alarmbel trekken zodat die een andere voorlopige bewindvoerder aanstelt.


Bronnen

Ten dienste van 340 000 abonneesProbeer het gedurende 2 maanden