Vragen ?
Test-Aankoop staat u graag bij voor:
- vragen & klachten
- juridisch & medisch advies


Nog geen lid ?
Bel ons vrijblijvend met de code "advies" op het nummer 02 542 32 00
en ontdek de voordelen van ons lidmaatschap.

De Test-Aankoop wereld:
Dossiers

Dieselgate: samen naar de rechter tegen de Volkswagen-groep!

3 april 2017
Dieselgate: samen naar de rechter tegen de Volkswagen-groep!

De VW-groep sjoemelde met de uitstootcijfers van NOx voor bijna 400 000 Belgische wagens. Zij biedt enkel een herstelling aan die volgens onze tests bovendien geen resultaat heeft en wil geen schadevergoeding betalen aan de gedupeerde consumenten. Wij zijn daarom een juridische actie gestart waarbij u zich nog altijd kunt aansluiten!

Ons antwoord: juridische stappen!

De Volkswagen-groep heeft jarenlang consumenten bedrogen door wagens van de merken VW, Audi, Skoda, Seat en Porsche te verkopen die veel meer NOx uitstoten dan beloofd. Wij vinden dat tegenover dit bedrog ook een schadevergoeding moet staan voor de gedupeerden. Maar de Volkswagen-groep geeft niet thuis. 

Test-Aankoop is naar de rechter gestapt!

Wij zijn overgegaan tot een juridische actie en zijn een rechtszaak tegen de Volkswagen-groep gestart.

  • Voor consumenten die rijden met een sjoemelwagen aangekocht (nieuw of tweedehands) op of ná 1 september 2014 gebeurt dit in de vorm van een groepsvordering. Deze procedure, die Test-Aankoop voert als vertegenwoordiger van al deze gedupeerde consumenten, is begin september 2016 officieel van start gegaan. Deelnemen is gratis.

    Klik hier voor meer informatie over de stand van zaken van de procedure.

  • De wet laat helaas geen groepsvordering toe voor sjoemelwagens aangekocht (nieuw of tweedehands) vóór 1 september 2014. Maar geen nood. Wij zullen deze gedupeerden individueel begeleiden om een schadevergoeding te krijgen. De juridische procedure hiervoor werd in oktober 2016 opgestart. Om hieraan deel te nemen dient u wel abonnee te worden van Test-Aankoop en ons een aantal documenten te bezorgen.

    Klik hier voor meer informatie over de stand van zaken van de procedure.

U kunt nog steeds meedoen aan beide juridische actie tegen VW. Schrijf u hier in voor de groepsvordering of de individuele procedure!

Persoonlijke gegevens

Gegevens over uw wagen

Ik aanvaard de privacybepalingen.

X

Wij respecteren en beschermen nauwgezet uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze organisatie stelt en kunnen u verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Wij respecteren de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002.

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in onze databanken en worden aangewend om u de gevraagde producten, diensten of informatie te verschaffen alsmede u te informeren over onze activiteiten. Deze gegevens kunnen tevens geraadpleegd worden door of overgemaakt worden aan onze partners:

  • Teneinde deze laatsten toe te laten uw hoedanigheid van abonnee te verifiëren wanneer deze hoedanigheid in het kader van ons voordelenpakket recht geeft op bepaalde voordelen.
  • Teneinde onze partners toe te laten uw verzoek af te ronden, onder andere in het kader van de overgang naar een nieuwe verlener van producten of diensten.

Met uitzondering van uw postadres en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zullen uw persoonsgegevens niet aan derden worden overgemaakt voor commerciële doeleinden. Indien u niet wenst dat uw postadres overgemaakt wordt aan derden, dan kunt u zich hiertegen verzetten hetzij op het ogenblik dat u zich inschrijft hetzij op elk ogenblik middels uw recht tot verbetering van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is de consumentenvereniging Test-Aankoop, Hollandstraat 13 te 1060 Brussel. U hebt toegang tot uw persoonlijke gegevens teneinde verbeteringen aan te brengen, gegevens te verwijderen, of om uw opties inzake direct marketing te wijzigen - en dat allemaal gratis. Het volstaat ons te dien einde schriftelijk te contacteren hetzij op bovenvermeld adres, hetzij via onze contactpagina

Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen worden bekomen bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, tel: 02 274 48 00 of via e-mail commission@privacycommission.be.


?

Hulp nodig?

Bel ons op dit nummer

 02 542 32 32

ma-vr 9-12.30 u. | 13-17 u. (vr tot 16 u.)